Formulář pro přihlášení na cyklo víkend - Černý důl:

Údaje o dítěti

Kontaktní údaje na zákonného zástupce:
Zaškrtněte termín:

07. 06. - 09. 06. 2019


Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro

Dětský příměstský in-line kemp s angličtinou

 1. Přihláška na příměstský in-line kemp a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na kemp. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem akce a rodičem (zákonným zástupcem) je zábavně výukový denní pobyt dítěte na dětském příměstském kempu. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem je společnost Topsports Czech s.r.o., K Hvězdárně 353, Hradec Králové, IČ: 28847814  a náš sportovní klub SK RN Hradec Králové v daném městě daný subjekt je vždy obeznámen a personál vyškolen k provozování a pořádání Dětského příměstského in-line kempu s angličtinou. (dále jen pořadatel)
 2. Účastníkem Dětského příměstského in-line kempu s angličtinou se rozumí osoba, jejíž přítomnost je podložena řádně vyplněnou přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny uvedenými v propozicích potvrzovacího emailu. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem pořadatelem kempu vzniká a nabývá účinnosti okamžikem přijetím platby za kemp na účet pořadatele.
 3. Účastník Dětského příměstského in-line kempu s angličtinou je povinen dodržovat řád, režim dne a pokyny vedení kempu a jednotlivých instruktorů. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků na kempu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky dětské akce. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem akce si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z ní bez náhrady. Zákonný zástupce povinen si dítě na místěě kempu převzít po telefonní domluvě. V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. Účastník Dětského příměstského in-line kempu je povinen šetřit majetek provozujícího, bez povolení nesmí vstupovat do cizích prostor, kam není povolen vstup.
 4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na Dětský příměstský in-line kemp s angličtinou seznámit dítě přiměřeným způsobem s následujícími body:
  1. Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu instruktora objekt či prostory určené pro kemp, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů instruktorů, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. 
  2. Pokyny instruktorů – Děti musí respektovat pokyny instruktorů – nástupy, režim dne, apod.
  3. Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
  4. Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit instruktorovi nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit vedoucímu kempu. ( předat). Nález klíštěte je potřeba také hlásit. Vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.
  5. Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
  6. Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
  7. Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím/náčiním a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v místě kempu a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V prostoru kempu je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu instruktorů.
  8. Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
  9. Šikana, násilí – V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (instruktor, zdravotník, hlavní vedoucí).
 5. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu či poškození mobilního telefonu na kempu, jinou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru převážně sportovního zaměření kempu nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy s doporučením nenosit si takovéto předměty přesto neuposlechne, může požádat instruktora o bezpečné uschování předmětů. Který pak může zajistit na vlastní riziko bezpečné uschování mu svěřených věcí, v jiném případě pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
 6. Podmínkou přijetí zájemce na Dětský příměstský in-line kemp s angličtinou je zákonným zástupcem vyplněná online přihláška a zaplacení platby za kemp, která vám přijde emailem. Dále je nutné sledovat emailovou komunikaci/ nebo ID uchazečů kde jsou uvedeny další informace. Přibližně 14 dní před začátkem kempu pořadatel zasílá připomenutí bližší informace, informace k předání aktuální potvrzení o bezinfekčnosti. Toto potvrzení není nutné potvrzovat u lékaře. Stačí vyplnit i v den konání akce s hlavním vedoucím kempu na místě. Potvrzení je neplatné pokud na něm je dřívější datum starší více než 3 dny před kempem od jeho prvního dne.
 7. In-line kemp je omezen na maximální počet účastníků v jeden týden na daném místě dle možností zázemí, restaurace a počtu instruktorů. Z tohoto důvodu s daným termínem kempu můžete na 100% počítat, jakmile obdržíme vaši platbu. Po spárování platby se pod vaším ID objeví ZAPLACENO. Pro velký zájem je nastaven systém tak, aby nedocházelo k odříkání zájemců a ve výsledku bylo ještě místo.
 8. S vyplněním přihlášky a zasláním platby souhlasíte se všeobecnými podmínkami a tím že se váš syn nebo dcera stávají na 3 měsíce členy sportovního klubu, to z důvodů úrazového připojištění.
 9. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní Potvrzení o bezinfekčnosti zdravotnímu ohrožení účastníka kempu, či dětského kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky. Potvrzení o bezinfekčnosti Vám bude zasláno emailem k vyplnění spolu s posledními informacemi ke kempu. Potvrzení potřebujeme mít vyplněné jen od zákoného zástupce s datem nástupu na kemp. Není potřeba jej mít potvrzeno od doktora.
 10. Pořadatel je pojištěn v případě odpovědnosti a úrazu nebo zapříčinění nějaké hmotné škody dětmi v době času kempů
 11. Úrazové připojištění dětí na kemp je v ceně kempu a platné jen tehdy, pokud máme od dítěte účastnícího se akce úplné rodné číslo. To pak překládáme pojišťovně, nikam jinam ne. Bez něj nám dítě pojišťovna nepojistí.
 12. Cenové podmínky a způsob úhrady jsou vždy vypsané u jednotlivých měst a zasílány emailem. Do 20.5. platí základní ceny kempů. Po tomto datu se ceny navyšují přibližně o 30% a od 30.6. je pak cena o 20% procent vyšší od ceny předchozí. Cena je závislá na datu odeslání platby. Po odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit cenu kempu na internetu dle potřeby (nájmy, výlety, akce, partneři, last minute přihlášení,.. ). 
 13. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem prvního dne akce od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení kempu se provádí elektronicky emailem a je stornován ke dni, v němž byl dopis doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na kemp nebo v případě předčasného ukončení kempu je postupováno individuálně dle storno podmínek uvedených v bodech 12–14 těchto smluvních podmínek.
 14. Výše stornovacího poplatku:
  1. 70 % ceny kempu vracíme  při odhlášení  nejpozději do 14ti dnů před začátkem kempu
  2. 20 % při zrušení v době kratší jak 14 dní  před nástupem na kemp
  3. individuálně
  4. v případě úhrady kempovného vaším zaměstnavatelem nebo z programu Benefit Plus, vracíme 50% částky v případě 14-ti dní dopředu (zasíláme zpět zaměstnavateli nebo Benefit Plus programu), v době kratší 14 dní se kempovné nevrací 
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo až čtyř měsíců na zaslání financí po datu plánované účasti na kemp, který byl stronován, zpět na váš účet 
 16. V případě onemocnění během kempu, potvrzené lékařem a tím ukončení času dítěte stráveném na kempu, je možné nahradit dny, o které se přišlo v jiný termín, jiný ročník. Z tohoto důvodu se startovné nevrací.
 17. Doklady o zaplacení v papírové podobě poštou nezasíláme. Zaručený elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb je dostatečně průkazná forma pravosti a původu účetního dokladu a je plně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty i se zákonem o účetnictví. Buď doklady jsou pod vaším ID číslem nebo vám je rádi zašleme elektronicky emailem nebo právě aktivujeme pod ID číslo
 18. Zákonný zástupce svým vyplněním přihlášky a předáním Potvrzení o bezinfekčnosti souhlasí se všeobecnými podmínkami viz bod 12-14. Souhlasí s tím že, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
 19. Odesláním přihlášky objednatel dává výslovně souhlas s tím, aby společnost Topsports Czech s.r.o. a sportovní klub SK RN Hradec Králové jako provozovatel akcí pro děti, zpracovávala, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., osobní údaje uvedené v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. Objednatel uděluje souhlas na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu může učinit kdykoli písemnou formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň objednatel souhlasí  s podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií z akce a jejich použitím na propagaci dalších akcí , programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je v tomto souhlasu v bodech 12-14. Svým podpisem objednatel potvrzuje platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi Topsports Czech s.r.o. nebo SK RN Hradec Králové a zákonnými zástupci dítěte a akceptuje konečnou cenu za kemp, dle ceníku na www.skola-brusleni.cz
 20. Všeobecné podmínky pro Dětský příměstský in-line kemp s angličtinou pořadatele jsou umístěny v elektronické podobě pod vaším profilem - ID číslem nebo Vám zašleme po vyžádání rádi emailem.

Souhlasím se všeobecnými podmínkami.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-čtyři: